Regulamin Vouchery

REGULAMIN E-KART PODARUNKOWYCH

 • 1. DEFINICJE
 1. WYSTAWCA KARTY – We Guide
 2. KARTA PODARUNKOWA – elektroniczny bon towarowy , uprawniający Użytkownika do zakupów Towarów w sklepach Wydawcy do maksymalnej wartości nominalnej bonu. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. NABYWCA – osoba, która dokonuje zakupu Karty Podarunkowej od Wystawcy.
 4. UŻYTKOWNIK – osoba która dysponuje E-kartą Podarunkową .
 5. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana E-Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary w sklepie internetowym www.weguide.pl

6.TOWARY – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie www.weguide.pl za wyjątkiem E-karty Podarunkowej.

 1. SKLEP – sklep internetowy prowadzony pod adresem : www.weguide.pl, umożliwiający wykorzystanie E-Karty Podarunkowej.
 2. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu E-Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie E-Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów w Sklepie www.weguide.pl
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z E-Karty Podarunkowej w sklepie www.weguide.pl
 2. Wystawca, w zamian za otrzymane środki od nabywcy jest zobowiązany do przekazania E-karty Podarunkowej do sklepu www.weguide.pl
 3. E-Karta Podarunkowa służy tylko i wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym www.weguide.pl
 4. E-Karta Podarunkowa jest ważna w okresie wskazanym na Karcie.
 5. Warunkiem przesłania E-Karty Podarunkowej Użytkownikowi jest wpłata przez Klienta kwoty Wartości do Wykorzystania.
 6. E-karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wystawcy. Dotyczy także sytuacji gdy minie termin ważności karty.
 7. E-karta Podarunkowa do sklepu sklep-kajakarza.pl jest kartą na okaziciela i realizacja będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy użytkownik wejdzie w posiadanie karty w nieuprawniony sposób. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę karty po jej wydaniu Nabywcy i Użytkownikowi.
 8. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
 9. Na życzenie Klienta sprzedaż E-Kart Podarunkowych jest dokumentowana notą księgową w wysokości wartości nominalnej zamówionych E-Kart Podarunkowych.
 • 3. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY
 1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie E-Karty Podarunkowe opłacone przez Klienta w kwocie Wartości do Wykorzystania. E-Karty Podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę.
 2. Realizacja E-Karty Podarunkowej polega na zakupie przez Użytkownika w zamian za płatność dokonaną za pomocą E-Karty Podarunkowej.
 3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się E-Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania.
 4. W przypadku, gdy wartość zakupu jest wyższa niż wartość nominalna E-Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia różnicy za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
 5. Użytkownik realizuje E-Kartę Podarunkową poprzez wpisanie w koszyku unikalnego kodu E-Karty Podarunkowej w miejscu oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na E-Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega rejestracji w kasie fiskalnej Wystawcy Karty.
 6. E-Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej ważności oraz ustalenia Wartości Do wykorzystania wyłącznie w sklepie www.weguide.pl
 7. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość E-Karty Podarunkowej po Transakcji. Różnica ta nie może być wypłacona Użytkownikowi jako reszta .
 8. Klient może wykorzystać więcej niż jedną E-Kartę Podarunkową w jednym zamówieniu. E-Karty Podarunkowe można ze sobą łączyć.
 • 4. ROZLICZENIA E-KART PODARUNKOWYCH I REKLAMACJE
 1. E-Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.

2.Użytkownik ma prawo sprawdzenia terminu ważności i aktualnej wartości nominalnej E-Karty Podarunkowej.

 1. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej gdy:
 2. a) upłynął termin ważności E-Karty Podarunkowej,
 3. b) kwota Wartości Do Wykorzystania na E-Karcie Podarunkowej jest niższa w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,
 4. c) wystąpią niezależne od Wystawcy Karty problemy techniczne, uniemożliwiające realizację Karty Podarunkowej. W takim wypadku Wystawca Karty, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, podejmie niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

4.Reklamacje dotyczące E-Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w sklepie Wystawcy, drogą mailową kontakt dostępny na stronie www.weguide.pl Reklamacje te będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wnioski przez Klienta.

 1. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie www.weguide.pl Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie E-Karty Podarunkowej wartością zwróconych towarów powoduje odnowienie ważności karty.
 2. Reklamacje na zakupione Towary mogą być składane na zasadach ogólnych.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. Nabywca przed otrzymaniem E-Karty Podarunkowej otrzymuje niniejszy regulamin.
 3. Nabywca dokonując zakupu E-Karty Podarunkowej do www.weguide.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje go w całości oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca jest zobowiązany także do przekazania treści regulaminu kolejnemu użytkownikowi E-Karty Podarunkowej. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie E-Karty Podarunkowej jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu w całości.
 4. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu www.weguide.pl. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.