Regulamin Serwisu internetowego

https://weguide.pl/

 

 • 1 Podstawowe definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Warunki świadczenia usług
 • 4 Umowa świadczenia usług
 • 5 Postępowanie reklamacyjne
 • 6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe
 • 7 Odpowiedzialność
 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 • 10 Metody Płatności
 • 11 Postanowienia końcowe

 

 

Wstęp

 

Regulamin Serwisu. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa, a także zasady zawierania umów o organizację imprezy turystycznej. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 1. w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 2. w § 4 - został opisany proces rejestracji;
 3. w § od 5 do 7 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;
 4. w § od 8 do 11 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe.

 

 • 1 Podstawowe definicje

 

 1. Serwis internetowy/Usługodawca/Organizator – serwis internetowy dostępny pod adresem niniejszej strony będący jednocześnie Usługodawcą. Właścicielem Serwisu jest Fundacja WeGuide, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0001022163, posiadająca NIP 7343621863, REGON 52459555900000, z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Lwowska 122/20
 2. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:
 3. siedzibę: Lwowska 122/20, 33-300 Nowy Sącz
 4. adres mailowy: kontakt@weguide.pl
 5. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem internetowym.
 6. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Usługa – usługa ( rezerwacja) świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego tj. sprzedaż zorganizowanych imprez turystycznych oraz aktywności, zgodnie z ofertą każdorazowo umieszczoną na osobnej stronie imprez turystycznych.
 9. Obniżki cen - ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na wykresie przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.
 10. Ceny - ceny produktów w Serwisie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek używa. Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp
 11. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
 12. RODO – Rozporządzenie Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119)

 

 • 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.
 3. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów którzy zakupili i korzystali z naszych usług i brali udział w organizowanych przez nas imprezach turystycznych. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że dany klient skorzystał z imprezy turystycznej. Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki naszej firmy. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te wystawione nienależycie były usuwane.
 4. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:
 5. a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28.
 6. b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411
 7. c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).
 8. d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129.
 9. e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).
 10. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami RODO. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.
 11. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść w momencie zawarcia umowy. Do korzystania z Serwisu internetowego i zawarcia umowy konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
 12. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami RODO.
 13. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 14. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
 15. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego;
 16. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis internetowy;
 17. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
 18. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 19. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 20. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 21. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 22. Użytkownikowi zgodnie z punktem 9 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 23. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami RODO. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.
 24. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 25. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 26. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie odpowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 27. Zgodnie z a 556(4) kodeksu cywilnego, przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 28. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
 29. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
 • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 • rękojmi za wady;
 • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r.  stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
 3. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 4. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

 

 

 • 3 Warunki świadczenia usług

 

 1. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.
 2. Klient finalizując transakcję w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez serwis moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 3. Wszystkie materiały, w szczególności imprez turystycznych, dane dot. zakwaterowania i przelotu a także wpisy marketingowe stanowią własność Serwisu i są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich rozpowszechniania, przetwarzania oraz wykorzystywania poza wskazanymi portalami bez pisemnej zgody ich właściciela.
 4. Wszystkie pozostałe materiały zamieszczane na portalu przez użytkowników są chronione prawami autorskimi i nie można ich wykorzystywać, rozpowszechniać bez pisemnej zgody ich właściciela.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 6. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego :
 7. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 8. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 1. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 2. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług.

 

 

 • 4 Umowa świadczenia usług

 

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetlaną ofertą Serwisu internetowego określając rodzaj i ilość Usługi jaką zamierza nabyć. Łącznie z wyborem Usługi, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Serwis takie jak na przykład ilości, miejsce oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Przyjęcie rezerwacji przez Fundację WeGuide zależy od dostępności miejsc. W przypadku przyjęcia rezerwacji przez Fundację WeGuide, pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu wyjazdu na imprezę turystyczną (z wyjątkiem przeciwnych wskazań w specyfikacji imprezy).
 3. o zdecydowaniu się na wykupienie naszej usługi, nasz zespół poprosi o podanie wszystkich potrzebnych do realizacji danych, tj w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. PESEL,
  4. seria i numer dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego,
  5. numer kontaktowy.
 4. Po wpłynięciu środków na konto bankowe Organizatora, na swoją pocztę e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie o rozpoczęciu realizacji usługi.
 5. W przypadku gdy organizator będzie zmuszony dokonać znaczących zmian w zakresie istotnych elementów imprezy turystycznej, obowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym e-mailowo klienta, aby mógł on dokonać wyboru pomiędzy rezygnacją z rezerwacji lub umowy, z prawem do otrzymania całkowitego zwrotu wpłaconych kwot, a akceptacją zmiany w imprezie turystycznej. Za przyczyny wystarczające do wprowadzenia zmian w imprezie turystycznej uznaje się przypadki działania siły wyższej, sprecyzowane poniżej.
 6. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z imprezy turystycznej, przewidujemy trzy opcje rozliczeń niewykorzystanej imprezy turystycznej:
 7. UMIARKOWANA
  • Rezygnacja na 30 dni lub więcej przed ustaloną datą rozpoczęcia usługi:
  • Otrzymasz zwrot 100% ceny,
  • Na 14 dni przed datą rozpoczęcia usługi – otrzymasz zwrot 50% ceny,
  • Mniej niż 14 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia usługi, jest uważane za
  • anulowanie w ostatniej chwili i zwrot pieniędzy nie będzie możliwy
 8. SUPER ELASTYCZNA 
  • Anulowanie 24 godziny lub więcej przed uzgodnioną datą rozpoczęcia usługi,
  • zwrot pełnej ceny. (Nie dotyczy grup)
  • Anulowanie na mniej niż 24 godziny nazywamy anulowaniem w ostatniej chwili
  • i zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 9. RESTRYKCYJNA
  • Rezygnacja na 60 dni lub więcej przed ustaloną datą rozpoczęcia usługi -
  • Otrzymasz zwrot 100% ceny.
  • Rezygnacja 60 do 45 dni przed datą rozpoczęcia usługi – zwrot 75% ceny,
  • poniżej 45 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia usługi, jest uważane za
  • anulowanie w ostatniej chwili i zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 10. O rezygnacji należy zawiadomić e-mailowo, przy czym za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę otrzymania wspomnianej korespondencji i potwierdzenie przez Organizatora.
 11. Organizator może przewidywać specjalne warunki rezygnacji dla niektórych imprez turystycznych i zostaną one wyszczególnione w specyfikacji stosownej imprezy.
 12. Uczestnik może dokonać zmian w rezerwacji Imprezy turystycznej jedynie za zgodą Organizatora. Uczestnik zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia kosztów manipulacyjnych związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
 13. Dokonanie zmian w rezerwacji Imprezy turystycznej jest możliwe jedynie poprzez przesłanie e– maila na adres kontakt@weguide.pl Do zmiany rezerwacji Klient musi podać nazwisko i numer rezerwacji.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z zaistnienia siły wyższej. Za zdarzenia siły wyższej rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, pożary, strajki, rządowe zakazy importu i eksportu, wojny, pandemie i związane z nimi zakazy przemieszczania się i pozostałe przyczyny znajdujące się poza kontrolą Stron. Zdarzeniem siły wyższej za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności jest w szczególności zakaz przemieszczania się, korzystania z usług hotelowych czy zamknięcie granic.
 15. Serwis internetowy informuje, że prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w związku z faktem, że świadczenie usług (przygotowanie podróży) rozpoczyna się niezwłocznie po opłaceniu imprezy turystycznej przez Klienta. Rezygnacja z usług dopuszczalna jest wyłącznie w oparciu o postanowienia pkt. 5.

 

 

 • 5 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja") i powinny zawierać:
 • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 1. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

 

 • 6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi- konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
 2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Z uwagi na fakt, że Serwis ponosi określone koszty (np. zakupu biletu na samolot, rezerwacji miejsca zakwaterowania czy pokrycie kosztów biletów), w niniejszej sprawie po rozpoczęciu świadczenia usług prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. ;
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 • 7 Odpowiedzialność

 

 1. Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Serwis będzie kierował je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwis internetowy.
 2. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 3. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:
 4. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
 5. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
 6. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
 7. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 8. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu internetowego.
 9. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści:
 10. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 11. w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
 12. naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
 13. obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
 14. naruszających słuszne interesy Serwisu;
 15. niezamówionej informacji handlowej (spam);
 16. naruszającej w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 17. propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
 18. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 19. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.
 20. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
 21. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.
 22. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.
 23. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty.
 24. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość,  bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Odwiedzających umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców;
 • cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
 • zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy,
  który narusza postanowienia Regulaminu.

 

 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.
 7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

 

 • 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).
 2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 3. Serwis internetowy informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność Serwisu internetowego jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Serwis internetowy ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory między Serwisem internetowym a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu internetowego.

 

 • 10 Metody płatności

 

 1. Przelew na numer konta bankowego.
 2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay
 3. Serwis dokumentuje sprzedaż Usługi zgodnie z żądaniem Klienta bądź to paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany elektronicznie. Na wszystkie zamówione Usługi w Serwisie internetowym Serwis ma możliwość wystawienia faktury VAT.

 

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Oświadczamy że nabyliśmy wszelkie prawa do wszystkich zawartości zamieszczonych na niniejszym Serwisie internetowym oraz zamieszczonych na każdym dołączonym do serwisie portalu i każdej strony bądź podstrony. Jesteśmy właścicielami wszelkich treści, zawartości i materiałów na nich zamieszczonych a w szczególności:
 5. Prawo do korzystania oraz rozporządzania, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, oraz nabyliśmy wszelkie prawa do dzieł naszych podwykonawców i dalszych podwykonawców, na wszystkich polach eksploatacji.
 6. Zostały na nas przeniesione prawa do wykonywania zależnych praw autorskich, do opracowań pracy oraz do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania pracami. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponadto oświadczyli, że
 • przysługuje nam prawo do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);
 • możemy rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania zawartej wcześniej umowy;
 • przysługujące nam majątkowe prawa autorskie do utworu i nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 • utwory został przez nich wykonane osobiście;
 • utwory nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;
 • możemy posługiwać się tym utworem bez obaw na ewentualne roszczenia osób trzecich.
 1. Naruszenie naszych praw autorskich będzie surowo karane.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.
 3. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 4. zmiany przepisów prawa;
 5. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 6. zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 7. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….

 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu serwisowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl